Öröklés jog


VÉGRENDELET, ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS 

egyéb haláleseti rendelkezés készítése, ügyvédi ellenjegyzése, ezek elhelyezése a központi nyilvántartásban

Írásbeli magánvégrendelet, öröklési szerződés, egyéb haláleseti rendelkezés készítését vállalom.


A végintézkedő Írásbeli nyilatkozatban hozzájárulhat ahoz, hogy végintézkedése a Magyar Ügyvédi Kamara Irattárába, azon belül az elkülönülten vezetett Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (a továbbiakban: KVNY) letéti elhelyezésre, amelyről mint a végrendeletet készítő ügyvéd intézkedem.
A KVNY-be történő letétbe helyezés történhet úgy is, hogy a végintézkedés, illetve a végintézkedés letétbe elhelyezésének ténye - a végintézkedő erre vonatkozó külön írásbeli hozzájárulása alapján - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett, a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet szerinti Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (a továbbiakban: VONY) bejegyzésre kerüljön, így a végintézkedés a közjegyzők által közvetlenül hozzáférhető és a hagyatéki eljárás során kötelezően lehívandó legyen.
A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni.


Végrendelet
Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet. Végrendelkezni személyesen lehet.


Öröklési szerződés
Öröklési szerződésben az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás ellenében - vagyona, annak egy meghatározott része vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében - örökösévé nevezi; a másik fél kötelezettséget vállal a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére.
Házastársak közös öröklési szerződése
Házastársak mint örökhagyók az életközösség fennállása alatt érvényesen köthetnek ugyanabba az okiratba foglalt öröklési szerződést.


Kötelesrész, kizárás, kitagadás


Kötelesrész
Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne.
Kötelesrész címén a kötelesrészre jogosultat annak harmada illeti meg, ami neki - a kötelesrész alapja szerint számítva - mint törvényes örökösnek jutna.
Ha a házastársat mint törvényes örököst haszonélvezeti jog is megilleti, kötelesrésze e tekintetben a haszonélvezeti jognak olyan korlátozott mértéke, amely szükségleteit biztosítja, figyelembe véve az általa örökölt vagyontárgyakat.


Kizárás az öröklésből
Az örökhagyó azt, aki törvényes örököse vagy azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből. A kizárást nem kell indokolni.
A kötelesrészt meghaladó törvényes örökrészből a kötelesrészre jogosult kizárható.


Kitagadás
Nem jár kötelesrész annak, akit az örökhagyó végintézkedésében érvényesen kitagadott. A kitagadás akkor érvényes, ha a végintézkedés annak okát kifejezetten megjelöli.
öröklésről lemondó szerződés


Lemondás az öröklésről
Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben - egészben vagy részben - lemondhat az öröklésről.
Hagyatéki eljárásban képviselet, örökléssel kapcsolatos tanácsadás, öröklési jogvitában közjegyzők és bíróság előtti képviselet