Fizetési meghagyás

FIZETÉSI MEGHAGYÁS INDÍTÁSA ,

A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás.

A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés fizetési meghagyás útján is érvényesíthető. A 3.000.000 (hárommillió) Ft-ot meg nem haladó lejárt pénzkövetelés - a permegelőző közvetítői eljáráshoz kapcsolódó vagy anélküli bírósági egyezségi kísérlet kivételével - csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

A fizetési meghagyás iránti kérelmet a jogosult terjesztheti elő- jogi képviselő útján vagy anélkül- a kötelezett ellen, a közjegyzőnél.

Az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap); a díjalapba a pénzkövetelés után járó, és azzal együtt érvényesített kamatkövetelés nem számítandó be. A díjalap után az eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3%, de legalább 8 000 forint és legfeljebb pedig 300 000 forint.

ELLENTMONDÁS FIZETÉSI MEGHAGYÁSSAL SZEMBEN,

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet. Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás - az ellentmondással érintett részben - perré alakul át.

FIZETÉSI MEGHAGYÁS VÉGREHJATÁSA

A jogerős fizetési meghagyás alapján a bírósági végrehajtás elrendelésének van helye.

A végrehajtási kérelmet, valamint a biztosítási intézkedés iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani. A végrehajtás elrendelésére a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző jogosult;

A végrehajtási kérelem előterjesztéséért a MOKK részére díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 8 000 forint, legfeljebb 150 000 forint ( végrehajtási díj)