Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztatást Dr.Deák Bernadette egyéni ügyvéd mint adatkezelő (továbbiakban: "Ügyvéd") bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: "GDPR") megfelelően az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az adatkezelő ügyvéd

Megnevezés: Dr.Deák Bernadette

Székhely: 1224 Budapest, Dózsa György út 82.

Adószám: 57124407-1-43

Statisztikai számjel: 57124407 6910 232 01

Elektronikus elérhetősége: www.drdeakbernadette.hu

E-mail: deak.bernadette.dr@gmail.com

Telefon: 06 70 2134504

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja különösen:

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ("Pmt.") szerinti azonosítás elvégzése;

Ügyvédi tevékenység körébe eső megbízások teljesítése, a megbízással összefüggésben ügyféli és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és Megbízó (Ügyfél) utasításainak, illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és Megbízó (Ügyfél) érdekeit szolgáló művelet teljesítése, illetőleg Megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása - ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is;

Kirendelések és kapcsolódó feladatok teljesítése

Megbízások, kirendelések teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése

Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás

Ügynyilvántartás

Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés

Ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelésének jogalapja GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pontja, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 28. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, a szerződés alapján fennálló jogi kötelezettség teljesítése, és Üttv.1.§.(1.) bekezdése., 32-33.§.-a alapján előírt ügyfélazonosítás kötelezettsége.

A kezelt személyes adatok köre:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7.§- a irányadó a kezelt személyes adatok körére vonatkozik. Ügyvéd az ügyfélazonosítás során köteles rögzíteni:

a)természetes személy

aa) családi és utónevét,

ab) születési családi és utónevét,

ac) állampolgárságát,

ad) születési helyét, idejét,

ae) anyja születési nevét,

af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

ag) azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

ba) nevét, rövidített nevét,

bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét,

bc) főtevékenységét,

bd) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

be) - ha ilyennel rendelkezik - kézbesítési megbízottjának az a) pont aa) és af) alpontjai szerinti adatait,

bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

bg) adószámát.

Fentieken túl, adatkezelés kiterjed az ügyfelek által részemre a megbízás létrejötte és teljesítése során önkéntesen megadott egyéb személyes adatokra is.

Adatgyűjtés a honlap Kapcsolat oldalán:

A honlap Kapcsolat oldalán található űrlapon név, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges. Az űrlap célja kizárólag az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján a kérdés megválaszolásáig, amennyiben megbízás jön létre annak lezártáig, illetve az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott ideig kezelem.

Sütik (angolul: cooki-k) alkalmazása:

A honlap látogatásakor a szolgáltatók a felhasználó számítógépén rövid információcsomagot, ún. sütit ( angolul: cookie-t) helyeznek el. A sütit a szerver küld a webböngészőngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik ( cookie-k) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását, ebben az esetben azonban a portál egyes részeit nem tudja használni. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatok tárolása

Az adatkezelő ügyvéd:

az ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az ügyfél nevével, illetve a megbízás tárgyának megjelölésével ellátott külön mappában tárolja,

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ("Pmt.") szerinti azonosítás elvégzése során keletkezett okmánymásolatokat és egyéb iratokat elkülönítetten tárolja

a folyamatban lévő ügyekhez kapcsolódó mappákat, valamint a személy és okmányellenőrzés során keletkezett iratokat és a lezárt ügyek mappáit a székhelyén tárolja.

Az ügyfél által megadott személyes adatokhoz kizárólag az ügyvéd - az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdés alapján tárolja.

Az adatkezelés időtartama

Megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény ("Ügyvédi tv.") 46. §-ára és 53. §-ára figyelemmel, Megbízott Ügyvéd a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt (5) évig illetve elektronikus okirati forma esetén tíz (10) évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adatok esetében a megbízás megszűnését követő tíz (10) évig köteles kezelni, megőrizni - összhangban a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával, különleges adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával - illetve a 16/2018. (XI.26.) számú Magyar Ügyvédi Kamara-szabályzatával.

Adatkezelő Ügyvéd a számviteli kötelezettségei teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig őrzi meg.

Az adatok továbbítása

Adatkezelő az ügyfél személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez (Európai Unión kívülre) nem továbbítja, kivéve ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az ügyvéd szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő, megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt munkavállalói, illetve az ügyvéd helyettesítését ellátó egyéb személyek ismerhetik meg.

Az ügyfél (érintett) jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

1.Téjékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Az adatkezeléssel érintett (Ügyfél) jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől ( Ügyvédtől) tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről.

Adatkezelő (Ügyvéd) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Ügyvéd az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

2. Helyesbítéshez való jog: Adatkezelő Ügyvéd, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett (Ügyfél) kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

3.Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az érintett Ügyfél a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait az Adatkezelő (Ügyvéd) nem kezeli tovább. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. Törléshez való jog: Adatkezelő Ügyvéd a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően törli az érintett Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az Ügyfél visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ügyvéd törli az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, ha az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy az adatkezlés célja vagy jogalapja megszűnt, valamint a személyes adatokat az Ügyvédre alkalmazandó, az Európai Únió kötelező jogi aktusában vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvéd korlátozza az adatkezelést, ha az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Az Ügyvéd korlátozza az adatkezelést, ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ügyfél törlés helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy az Ügyvéd vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.

Az Ügyvéd korlátozza az adatkezelést, ha az Ügyvédnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Ügyvéd az Ügyfelet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.Adathordozhatóság joga: Az Ügyfél jogosult az általa rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá más adatkezelőhöz továbbítsa. Az ügyfél kérheti az adatok közvetlen továbbítását más adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen: Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. Ebben az esetben az adatkezelő Ügyvéd a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Panasztételhez való jog: A GDPR ( általános adatvédelmi rendelet ) 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján érintett Ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu), ha megítélése szerint az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t ( általános adatvédelmi rendeletet) . Az érintett jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslat érdekében. A pert az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Tájékoztatom, hogy az Ügyvéd nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az Ügyféllel kapcsolatban.

A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvéd nem alkot profilt az Ügyfélről.